Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN INTERHAL GROEP (B2B)

1. Algemene bepalingen

1.1         In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Verkoper” verstaan: iedere tot de Interhal Holding B.V. gelieerde (dochter)vennootschap die van deze Algemene Voorwaarden gebruikmaakt.

1.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Verkoper goederen van welke aard ook aan “Koper”, zijnde de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, levert. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

1.3         Eventueel door de Koper gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4         Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

2. Het aanbod

2.1         Alle door Verkoper verstrekte offertes, prijzen en condities gelden steeds als geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod expliciet anders wordt aangegeven en een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.2         Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Door Verkoper gebruikte afbeeldingen, zijn een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de aangeboden producten.

2.3         De inhoud van de website, drukwerk en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen.

3. De overeenkomst

3.1         Alle aan Verkoper verstrekte orders zijn slechts bindend, wanneer deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van Verkoper en de bevestiging van de order door Verkoper.

3.2         Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Verkoper is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

3.3         Verkoper heeft het recht de order binnen 14 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging alsnog te weigeren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Verkoper deelt deze weigering onverwijld mee aan de Koper. Verkoper is in dat geval geen enkele vergoeding aan de Koper verschuldigd.

3.4         Indien blijkt dat bij het aangaan van de overeenkomst door de Koper onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.5         Verkoper kan zich binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Verkoper goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.6         Vanaf het moment dat een order door Verkoper is geaccepteerd kan de Koper de overeenkomst niet meer annuleren, behoudens met schriftelijke toestemming van Verkoper.

4.            De prijs

4.1         Alle door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Vracht-, emballage en administratiekosten worden aan de Koper in rekening gebracht zoals vastgelegd in de laatste uitgegeven prijsdocumentaties.

4.2         Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.3         Indien de leverancier van Verkoper zijn prijzen verhoogt is Verkoper gerechtigd de door haar met de Koper overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5.            Levering

5.1         Alle producten worden voor rekening en risico van de Koper verzonden. De wijze van verzending geschiedt via vervoermiddelen ter keuze van Verkoper. In het geval afwijkende verzendvoorschriften van de Koper door Verkoper worden geaccepteerd, zijn de meerkosten voor rekening van de Koper. De Koper dient de verpakking van de hem aangeboden zaken bij ontvangst te controleren en bij uiterlijk waarneembare schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden. De zending kan op grond van ernstige schade aan de verpakking geweigerd worden, waarbij de Koper zich verplicht de expediteur direct schriftelijk aansprakelijk te stellen.

5.2         Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van producten gaat op Koper over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of een hulppersoon van Koper zijn gebracht.

5.3         Leveringstermijnen zijn slechts als indicatie te beschouwen en gelden niet als fatale termijn. Verkoper spant zich er naar behoren voor in overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen leveringstermijn brengt Verkoper niet in verzuim. Verkoper is niet gebonden aan leveringstermijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden (waaronder maar niet beperkt tot vertragingen bij leveranciers en/of fabrikanten van Verkoper) niet meer gehaald kunnen worden. De Koper heeft niet het recht om op grond van beweerde te late levering de producten of de betaling van de producten te weigeren.

5.4         Het staat Verkoper vrij opdrachten in gedeelten uit te voeren en deelleveringen afzonderlijk te factureren. Bij bestellingen van producten, welke speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kentekenen, naam, decor of anderszins moeten worden voorzien, is de Koper verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.

5.5         Indien de Koper of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is Verkoper gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal Verkoper de producten op een nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan de Koper aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan de Koper in rekening gebracht.

6. Betaling

6.1         De Koper zal facturen binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling. De betaling kan nimmer afhankelijk worden gesteld van beweerdelijke ondeugdelijke levering, nakoming van enige garantieverplichting, of in geval van gedeeltelijke uitvoering van de levering.

6.2         Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van Koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien Koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en rente door Koper.

6.3         Indien Koper de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval Koper na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, is Verkoper gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Koper in rekening te brengen. Deze kosten worden bepaald op 10% van het verschuldigde met een minimum van € 150,--.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1         Vanaf de levering komen de producten voor risico van de Koper, de producten blijven echter het eigendom van Verkoper totdat de Koper de facturen heeft betaald van:

(i)           alle met betrekking tot de geleverde en nog te leveren producten verschuldigde bedragen, zulks met inbegrip van eventuele rente en kosten; en

(ii)          alle andere bedragen die Koper aan Verkoper verschuldigd is of op enig moment verschuldigd zal worden voor zover deze bedragen vorderingen betreffen zoals bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW.

7.2         Zolang de eigendom van de producten niet op de Koper is overgegaan is de Koper slechts houder van de producten en is het hem slechts toegestaan de producten te gebruiken of aan derden te verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. De Koper is verplicht de producten, zo lang die niet zijn eigendom zijn geworden, zonder kosten voor Verkoper, afzonderlijk en identificeerbaar van alle andere producten in zijn bezit op te slaan en geen identificatiekenmerk of verpakking op of met betrekking tot de producten te vernietigen, te beschadigen of onduidelijk te maken.

7.3         De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemd product worden beheerst door het recht van het land van bestemming indien dat recht ter zake voor Verkoper gunstigere bepalingen bevat.

7.4         Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is Verkoper gerechtigd om de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust bij de Koper, of een derde die de producten voor Koper houdt, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te (doen) verschaffen.

8.            Aansprakelijkheid

8.1         Verkoper staat er voor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2         Verkoper is niet aansprakelijk indien: (a) het product aan abnormale omstandigheden zoals vervuiling is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksaanwijzing is behandeld, (b) het product langer dan normaal is opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden, (c) Verkoper niet terstond in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken, of (d) Verkoper geen overeenkomstige garantie van haar leverancier of fabrikant voor het desbetreffende product heeft verkregen.

8.3         Op de levering van producten van derden zullen wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn (waaronder maar niet beperkt tot garantie en aansprakelijkheid) met terzijdestelling van het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Koper aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Verkoper zal daarvan aan Koper op zijn verzoek een exemplaar toezenden.

8.4         Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van Verkoper jegens de Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Aansprakelijkheid van Verkoper jegens de Koper voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9. Reclamaties

9.1         Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de Koper binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken Verkoper daarvan in kennis te stellen. Doet de Koper dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.

9.2         Reclamaties ten aanzien van onzichtbare gebreken dienen te zijn ontvangen binnen 3 werkdagen nadat de gebreken werden ontdekt of hadden kunnen worden ontdekt. Geringe afwijkingen van de offertes in kwaliteit, kleur, of constructie of die volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

Verkoper kan slechts tot uiterlijk 12 maanden na levering in rechte worden aangesproken. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Verkoper vervalt hoe dan ook door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

9.3         Indien Verkoper een klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Verkoper kan daarbij de Koper doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.

9.4         In geval van levering van meerdere goederen in één overeenkomst, kan een reclamatie met betrekking tot één of meer artikelen geen invloed hebben op de afname en betalingsverplichting van de overige artikelen van de overeenkomst. Ongefrankeerd en niet schriftelijk door Verkoper gefiatteerde retourzendingen worden geweigerd.

9.5         Bij Verkoper ingediende reclamaties worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een reclamatie een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10. Overmacht

10.1      Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW heeft als overmacht te gelden elke omstandigheid die de nakoming door Verkoper van de verplichtingen verhindert (zoals weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust, stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Verkoper en het gedeeltelijk niet nakomen op welke grond dan ook van zowel door de Koper als Verkoper ingeschakelde derden en toeleveranciers) en die redelijkerwijs niet aan Verkoper kan worden toegerekend.

10.2      Indien Verkoper door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de uitvoering van de overeenkomst gedurende de periode van overmacht op te schorten dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te annuleren. Bij geheel of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst is Verkoper niet gehouden tot enige schadevergoeding.

10.3      Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of daardoor slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht om het reeds uitgevoerde, dan wel nog uit te voeren, deel van de overeenkomst separaat te factureren, waarbij de verrichte/te verrichten werkzaamheden in rekening worden gebracht als ware het werkzaamheden die op grond van een zelfstandige overeenkomst worden verricht.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1      Op de overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle rechtsbetrekkingen die daarvan het gevolg zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

11.2      Alle geschillen, welke tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan, worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Nederland), onverminderd de bevoegdheid van Verkoper om het geschil bij een anderszins bevoegde rechter aanhangig te maken.